Podana taksa notarialna jest taksą netto, do której należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej notariusz może pobrać następujące wynagrodzenie:
Wartość przedmiotu czynności notarialnejTaksa
do 3 000 zł100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł
Połowa maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 11. ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),
 12. przebieg licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492),
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
  15a) umowę deweloperską,
 16. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),
 18. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 19. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Jedna czwarta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.
Jedna dziesiąta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.
Maksymalna stawka wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł,
 2. umowę majątkową małżeńską – 400 zł,
 3. testament – 50 zł,
 4. testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
  4a) testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 5. odwołanie testamentu – 30 zł;
 6. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 7. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 8. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 9. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
Maksymalna stawka:
 1. protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
 2. protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
 3. protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł,
 4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł,
 6. protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł,
 7. protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł,
 8. innego protokołu – 200 zł.
 9. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 50 zł,
 10. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi – 100 zł.
 11. za sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
 12. za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – 400 zł.
 13. za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,
 14. za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30 zł.
 15. za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego – 50 zł.
 16. za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), – 50 zł
 17. za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego – 100 zł
 18. za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego – 50 zł.

Za sporządzenie wypisu i odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Maksymalna stawka za poświadczenie:
 1. własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  – na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego nie więcej niż 300 zł,
  – na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł.
 2. zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,
 3. czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł,
 4. pozostawania przy życiu:
  – w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  – w innym celu – 30 zł.
 5. pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
 1. do 1000 zł włącznie – 5 zł,
 2. powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5 proc. od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.
Inne czynności:
Za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej powyżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi – 200 zł.
Inne:

Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:
– w porze dziennej – 50 zł,
– w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł,
za każą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Kancelaria Notarialna mieści się
w centrum Myszkowa przy ul. Plac Dworcowy 15.
kontakt

Plac Dworcowy 15, 42-300 Myszków

Zadzwoń do nas

+(48) 608 892 658
+(48) 453 030 414

NIP: 5771944836
REGON: 243563901

Copyright © 2021. All Rights Reserved.