W celu usprawnienia i przyśpieszenia dokonania czynności prawnej, poniżej zamieszczamy wykaz dokumentacji jaką trzeba dostarczyć przed zawarciem umowy.
Wykaz ten ma charakter informacyjny, dlatego też zalecamy wcześniejszą konsultację osobistą lub telefoniczną z kancelarią.

Umowa sprzedaży / darowizny nieruchomości
 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, tj. wypis aktu notarialnego obejmującego np. umowę sprzedaży, darowizny lub in., bądź – w przypadku dziedziczenia – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, łącznie z zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, numer PESEL),
 4. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS (spółki) lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer REGON, NIP,
 5. wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży),
 6. warunki i data wydania nieruchomości,
 7. w przypadku odroczonego terminu płatności całości / części ceny – nazwa banku i numer rachunku bankowego na który nastąpić ma zapłata,
 8. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu albo zaświadczenie o braku planu, a nadto decyzja o warunkach zabudowy – jeżeli została wydana (Urząd Gminy),
 9. zaświadczenie o rewitalizacji (Urząd Gminy) – w przypadku sprzedaży,
 10. wypis z rejestru gruntów, jeżeli nieruchomość jest zabudowana – również wypis z kartoteki budynków, (Starostwo Powiatowe),
 11. w przypadku gdy z księgi wieczystej będzie odłączna zbywana działka i zakładana dla niej nowa księga wieczysta – wyrys z mapy ewidencyjnej (Starostwo Powiatowe),
 12. zaświadczenie zawierające informację, czy działka ujęta jest w uproszczonym planie urządzania lasu lub została wydana decyzja w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska),
 13. w przypadku, gdy działka powstała w wyniku podziału nieruchomości – ostateczna decyzja Wójta / Burmistrza / Prezydenta zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej na wszystkie powstałe z podziału działki.
Umowa sprzedaży / darowizny lokalu z księgą wieczystą
 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, tj. wypis aktu notarialnego obejmującego np. umowę sprzedaży, darowizny lub in., bądź – w przypadku dziedziczenia – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, łącznie z zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, numer PESEL),
 4. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS (spółki) lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer REGON, NIP,
 5. wypis z rejestru lokali (Starostwo Powiatowe),
 6. zaświadczenie o rewitalizacji (Urząd Gminy) – w przypadku sprzedaży,
 7. zaświadczenie o aktualnym saldzie opłat eksploatacyjnych,
 8. wartość rynkowa lokalu (cena),
 9. warunki i data wydania lokalu,
 10. w przypadku odroczonego terminu płatności całości / części ceny – nazwa banku i numer rachunku bankowego na który nastąpić ma zapłata.
Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona,
 2. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu oraz o aktualnym saldzie opłat,
 3. podstawa nabycia, tj. przydział, wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, darowizny i in. bądź – w przypadku dziedziczenia – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, łącznie z zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 4. dane osobowe kupujących i sprzedających, darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, numer PESEL),
 5. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS (spółki) lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer REGON, NIP,
 6. wartość rynkowa lokalu (cena),
 7. warunki i data wydania lokalu,
 8. w przypadku odroczonego terminu płatności całości / części ceny – nazwa banku i numer rachunku bankowego na który nastąpić ma zapłata.
Testament
 1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, numer PESEL),
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer PESEL).
Pełnomocnictwo
 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, numer PESEL),
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania),
 3. zakres umocowania,
 4. przy pełnomocnictwie do sprzedaży bądź darowizny nieruchomości – numer księgi wieczystej.
Akt poświadczenia dziedziczenia
 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. numer PESEL spadkodawcy i ostatnie miejsce zamieszkania,
 3. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 4. odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia oraz akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 5. dowody osobiste lub paszporty osób stawających do aktu,
 6. numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej.
Umowa majątkowa małżeńska (np. Intercyza)
 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, numer PESEL).
Przydatne informacje oraz strony internetowe
 1. Osoby uczestniczące w czynności notarialnej powinny mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, karta pobytu). W sytuacji, gdy strona działa przez pełnomocnika, należy dostarczyć wypis aktu notarialnego, obejmującego pełnomocnictwo.
 2. Warto upewnić się przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu / nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, że zbywca jest z niego wymeldowany, bowiem jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie notarialnym. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami czynności.
Kancelaria Notarialna mieści się
w centrum Myszkowa przy ul. Plac Dworcowy 15.
kontakt

Plac Dworcowy 15, 42-300 Myszków

Zadzwoń do nas

+(48) 608 892 658
+(48) 453 030 414

NIP: 5771944836
REGON: 243563901

Copyright © 2021. All Rights Reserved.